Podmienky

Podmienky

Proces prijímania do zariadenia sociálnyco h služieb sa riadi zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

Do Zariadenia pre seniorov Nový Domov Stropkov,n.o. možno umiestniť:

 

- fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, pričom sa poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo, 
 • sociálna rehabilitácia, 
 • ošetrovateľská starostlivosť, 
 • ubytovanie, 
 • stravovanie, 
 • upratovanie, 
 • údržba bielizne a šatstva, 
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí 
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Podmienky prijatia:

 1. Žiadateľ si podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa svojho miesta trvalého bydliska 
 2. Prílohou k žiadosti o posúdenie je Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa – Lekársky nález- vypracuje ho obvodný lekár žiadateľa 
 3. K žiadosti občan prikladá Potvrdenie o príjme, Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch 
 4. Následne posudkový lekár vypracuje Lekársky posudok a pracovník MÚ/OÚ/Sociálny posudok žiadateľa 
 5. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku MÚ/oÚ/ vyhotový Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
  - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  - znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  - návrh druhu sociálnej služby,
  - a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
 6. Posudok o odkázanosti na sociáln službu je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 
 7. Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ "Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" so zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený. 
 8. V zariadení sociálnych služieb sa následne s občanom uzatvára "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby".