Stravovanie

Stravovanie

Strava v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov,n.o. sa poskytuje päť krát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera + druhá večera pre klienotov s diabetickou stravou.

Klienti majú možnosť odoberať:

  1. racionálnu stravu 
  2. neslanú a šetriacu stravu 
  3. diabetickú stravu

Spôsob odoberania stravy:

  1. v spoločnej jedálni nachádzajúcej sa na prízemí zariadenia 
  2. na izbe

Zloženie stravy a tvorba jedálného lístka:

Zloženie stravy je v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov v súlade so stravnými jednotkami. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

 

Na tvorbe jedálneho lístka sa spolupodieľajú vedúca prevádzkového úseku, vedúca úseku starostlivosti o klienotov, kuchárka a zástupca klientov, ktorý má možnosť vyjadriť návrhy a názory ostatných klientov.